Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması

az en ru

Kİtablar

KİTABLAR

 1. Azərbaycan Cümhuriyyəti: 1918-1920 / Azərbaycan Respublikası EA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; red. heyəti: F. Maqsudov, İ.Əliyev; ред. N. Ağamalıyeva. - Bakı: Elm, 1998. - 336 с.
 2. Azərbaycan tarixi atlası / F. R. Mahmudov; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [və b.]; məsul red. Ə. M. Qasımov; red.: Y. M. Mahmudov, İ. V. Konovalova. - Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2007. - 55 s.
 3. Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri/ Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998. - 64 s.
 4. Arzumanlı, Vaqif. 1918-ci il qırğınları: tarixi araşdırmalar / V. Arzumanlı, V. Həbiboğlu, K. Muxtarov; red. C. Zeynal.- Bakı: “Öyrətmən”,1995.- 90 s.
 5. Azərbaycan arxeologiyası: altı cilddə: I cild. / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı, “Şərq-Qərb”, 2008.- 448 s.
 6. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar / tərt. və red. S. S. Əliyarlı. - Bakı : “Çıraq”, 2007. - 400 s.
 7. Azərbaycan və Avropa Şurası / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; tərt. S. Yusifova; ön sözün müəl. F. M. Ələsgərov; bur. məsul A. İ. Vəliyev. - Bakı : Avrasiya Press, 2009. - 240 s.
 8. Avşar, А. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri / А. Аvşar; elmi red. N.Cəfərov.- Bakı: AzAtaM, 2007.- 33 s.
 9. Azərbaycan Paris Sülh Konfransında: 1919-1920 = Azerbaijan at Paris Peace Conference: 1919-1920 = D'Azerbaïdjan à la Conference de Paix à Paris: 1919-1920 / tərc., tərt. V. M. Quliyev.- Bakı: Ozan, 2008. - 244 s.
 10. Azərbaycan Respublikası: 1991-2001 / F. Abdullazadə [və b.]; red. R. Ə. Mehdiyev. - Bakı : XXI- Yeni Nəşrlər Evi, 2001. - 280 s.
 11. Ağayev, Yusif. İstiqlal yürüşü-1918 / Y. Ağayev, S. Əhmədov; elmi red. N. Vəlixanlı .- Bakı: "Altun Kitab", 2009.- 416 s.
 12. Azərbaycan etnoqrafiyası: üç cilddə: I cild / baş red. T. Bünyadov.- Bakı: "Şərq-Qərb", 2007.- 544 s.
 13. Azərbaycan etnoqrafiyası: üç cilddə: II cild / baş red. T. Bünyadov.- Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007.- 384 s.
 14. Abbasoğlu, Baxşeyiş. Ağdam ağrıları / B. Abbasoğlu; red. V. Quliyev. - Bakı : Şusa nəşriyyatı, 2003. - 152 s.
 15. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
  I cild: ən qədimdən bizim eranın III əsri / məsul red. İ. Əliyev. - Bakı : Elm, 2007. - 520 s.
 16. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
  II cild: III-XIII əsrin I rübü / məsul red. N. Vəlixanlı. - Bakı : Elm, 2007. - 608 s.
 17. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
  III cild: XIII-XVIII əsrlər / məsul red. O. Əfəndiyev. - Bakı : Elm, 2007. - 592 s.
 18. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
  IV cild: XIX əsr / məsul red. M. İsmayılov. - Bakı : Elm, 2007. - 504 s.
 19. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
  V cild: 1900-1920-ci illər / məsul red.: M. İsmayılov, N. Maksveli. - Bakı : Elm, 2008. - 696 s.
 20. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
  VI cild: aprel 1920 - iyun 1941 / məsul red. C. Quliyev. - Bakı : Elm, 2008. - 568 s.
 21. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.
  VII cild: 1941-2002-ci illər / məsul red. T. Qaffarov. - Bakı : Elm, 2008. - 608 s.
 22. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. I cild. / baş red. Y. Mahmudov.- Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2004.-440 s.
 23. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. II cild. / baş red. Y. Mahmudov.- Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005.-472 s
 24. Abbasbəyli, F. N. Beynəlxalq münasibətlər tarixi: ən qədim dövrlərdən XIX yüzilliyin 70 -ci illərinin sonuna qədər: dərslik / F. N. Abbasbəyli, S. Z. Yusifzadə. - Bakı: 2009. - 309 s.
 25. Aşurbəyli, Sara xanım Balabəy qızı. Şirvanşahlar dövləti: monoqrafiya / S. B. Aşurbəyli. - Bakı: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2006. - 650 s.
 26. Aşırlı, Akif. Türkün Xocalı soyqırımı / A. Aşırlı; red. Ə. M. Həsənov. - Bakı : Nurlan, 2005. - 152 s.
 27. Abışov Vaqif Şirin oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı : (1917-1918-ci illər) /V.Abışov; elmi red.: H.S.Əzimov, İ.S.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2007.- 176 s
 28. Azərbaycan tarixi günbəgün: kitab-təqvim /Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, “Effektiv Təşəbbüslər Mərkəzi” demokratik dəyərlərin öyrənilməsi və təbliği İctimai Birliyi; tərt. V.Əliyev; red. X.Məmmədov.- Bakı: Təknur, 2008.- 368 s.
 29. Abdullayev, Elşad İslam oğlu. Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində /E.İ.Abdullayev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 216 s.
 30. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası: 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir: 12 sentyabr 2002-ci il tarixində olan dəyişiklik və əlavələrlə.- B.: Qanun, 2003.- 63 s.
 31. Arzumanlı, Vaqif, Mustafa, Nazim. Tarixin qara səhifələri: Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq
  / V. Arzumanlı, N. Mustafa.- B.: Qartal, 1998.- 218 s.
 32. Alışanova, Mehriban Nadir qızı. Heydər Əliyev iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir / M. N. Alışanova; elmi red. Ş. M. Muradov.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 214 s.
 33. Bayramov, İbrahim Məhəmməd oğlu. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri / İ. M. Bayramov ; red.: B. Ə. Budaqov, H. İ. Mirzəyev, S. A. Məmmədov. - Bakı : Elm, 2002. - 696 s.

  Bakıxanov, Abbasqulu Ağa. Gülüstani-İrәm /A.A.Bakıxanov; tәrc. M.Әsgәrli; red. Ә.Әlәsgәrzadә.- Bakı: Minarә, 2000.- 218 s.

 34. Cavadova, Z. Ə. Şimal-Qərbi Azərbaycanın əhali tarixi və tarixi demoqrafiyası: XIX əsrin əvvəlləri - 70-ci illəri : monoqrafiya / Z. Ə. Cavadova; elmi red. Y. M. Mahmudlu. - Bakı: Altay, 2002. - 192 s.

  Çavçavadze, İ. Q. Erməni alimləri və fəryad edən daşlar / İ. Q. Çavçavadze; tərc. V. Quliyev; red. S. Ağayev- B.: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995.- 34 s.

  Dağlıq Qarabağ : hadisələrin xronikası: 1988-1994-cü illər / Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi ; tərt.: F. Vahabov, V. Axundov, E. Qasımov. - Bakı: “Vətən”, 2005.-108 s.

  Dağlıq Qarabağ: Zəka qalib gələcək /Azərbaycan KP MK yanında Partiya Tarixi İnstitutu . - Bakı: Azərnəşr, 1989. - 464 s.

  Dağlıq Qarabağda erməni terroru: Qaradağlı faciəsi. 17 fevral 1992-ci il / M. Zülfiqarlı; Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə nəşr edilmişdir.- Bakı: , 2010.- s.

  Eloğlu, Səbahəddin. Zəngəzur hadisələri / S. Eloğlu; red. İ. Sadıq .- Bakı: Azərnəşr, 1992 . - 58 s.

  Erməni xəyanəti: terror, soyqırım və deportasiya siyasəti / layihənin rəh. və tərt. müəl. S. Hüseynov.- Bakı: “İlay” MMC, 2009.- 121 s.

  Erməni terroru=Armenian terror=Armənskiy terror / baş məs. E. Mahmudov.- Bakı: «Vətən» Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi, 2005.- 168 s.

  Erməni cinayətləri: sənədlər əsasında.
  I cild / red. heyəti: L. Babayev, F. Babayev; elmi red. M. Cəfərli. - Bakı: Vətən nəşriyyatı, 2004. - 164 s.

  Eyvazov, Əli. Bir batalyonun tarixi / Ə. Eyvazov; elmi məs.: L. Məmmədova, S. Eyvazova; elmi red. F. Qaraoğlu . - Bakı: Nurlar NPM, 2010. - 240 s.

  Əsədov, Oqtay Sabir oğlu. Azərbaycan Respublikasının Parlamenti = The Parliament of the Azerbaijan Republic / O. S. Əsədov, R. K. Cəbrayılov; tərc.: Q. İ. Əhmədov, Q. H. Bayramov, İ. Qafarova; red. S. A. Mirzəyev. - Bakı: Çaşıoğlu, 2008. - 520 s.

  Əfəndiyev, Oqtay. Azərbaycan Səfəvilər dövləti / O. Əfəndiyev.- Bakı:”Şərq-Qərb”,2007.-344 s.

  Əsgərov. Vüqar. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / V.Əsgərov; red. K. İsmayilov.- Bakı: “QAPP-POLĠQRAF” korporasiyası, 2005.- 251 s.

  Əliyev, Fuad. İrəvan xanlığı / F.Əliyev, U.Həsənov; red., ön sözün müəl. K. Şükürov .- Bakı, “Şərq- Qərb”, 2007.-144 s.

  Əzizov, Eldar. “Difai”: XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri / E.Əzizov.- Bakı: “CBS Polygraphic”, 2009.- 360 s.

  Əliyev, İlham Heydər oğlu. Azərbaycan nefti dünya siyasətində / İ. H. Əliyev. - Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1997. - 263 s.

  Əfəndiyev, Rasim Səməd oğlu. Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri: geyimlər / R. S. Əfəndiyev. - Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1960. - 22 s.

  Əliyev, Vilayət Məşədi Hüseyn oğlu. Zəngəzurda qalan izimiz / V.M.Əliyev; baş məs. H.Orucov; elmi red. İ. Məmmədov.- Bakı: “Nurlan”, 2004 .- 295 s.

  Əliyev, Heydər. Şəxsi mövqe / H. Ə. Əliyev; tərt. N. İbrahimov. - Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 1994. - 27 s.

  Əliyev, Fuad Məmmədbağır oğlu. XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda ticarət / F. M. Əliyev ; red. H. B. Abdullayev, Ə. Ə. Rəhmani ; Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu. - Bakı : Azərb. SSR EA, 1964. - 122 s.

  Əzizov, Türyan Əziz oğlu. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində : ümumi tarixi icmal / T. Ə. Əzizov ; elmi red. X. Köçərli. - Bakı : Zaman, 1997. - 255,[5] s.

  Əliyev, İlham. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  IV kitab: aprel 2004 - iyun 2004 / İ. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2009. - 400 s.

  Əliyev, İlham. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 

  I kitab: avqust 2003 - oktyabr 2003 / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı : Azərnəşr, 2008. - 424 s.

  Əliyev, İlham. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  II kitab: oktyabr 2003 - fevral 2004 / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.- Bakı : Azərnəşr, 2009.- 432 s.

  Əliyev, İlham. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  III kitab: fevral 2004 - aprel 2004 / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı : Azərnəşr, 2009. - 416 s.

  Əliyev, İqrar Həbib oğlu. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri /İ.H.Əliyev, E.Məhərrəmov; red. Y.M.Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Yenidən işlənilmiş nəşri.- Bakı: Nurlan, 2008.- 56 s.

  Əliyev, Mirzə Bağır. Qanlı günlərimiz: 1918-1920, Naxçıvan /M.B.Əliyev; tərt. T. Quliyev; elmi red. H.Əlibəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 142 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqillik yolu: seçilmiş fikirlər / H. Ə. Əliyev; red. Ə. Həsənov.- B.: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 136 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr.
  Birinci kitab: iyun, 1993 – may, 1994 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1997. – 612 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr.
  İkinci kitab: may, 1994 – dekabr, 1994 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1997. – 604 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr.
  Üçüncü kitab: dekabr, 1994 – iyun, 1995 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1997. – 488 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr.
  Dördüncü kitab: iyun, 1995 – noyabr, 1995 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1997. – 528 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr.
  Beşinci kitab: noyabr, 1995 – mart, 1996 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1998. – 500 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr.
  Altıncı kitab: mart, 1996 – iyun, 1996 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1998. – 512 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr.
  Yeddinci kitab: iyun, 1996 – noyabr, 1996 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1998. – 520 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr.
  Səkkizinci kitab: noyabr, 1996 – mart, 1997 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1998. – 488 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  Doqquzuncu kitab: mart, 1997 – may, 1997 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 2000. – 466 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  Onuncu kitab: may, 1997 – iyul, 1997 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 2002. – 472 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  On birinci kitab: iyul, 1997 – avqust, 1997 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 2003. – 452 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  On ikinci kitab: avqust, 1997 – oktyabr, 1997 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – 432 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  On üçüncü kitab: oktyabr, 1997 – dekabr,1997 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – 520 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  On dördüncü kitab: dekabr 1997 – fevral 1998 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 2005. – 520 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  On beşinci kitab: mart, 1998 – iyun, 1998 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 2005. – 528 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  On altıncı kitab: iyun, 1998 – iyul, 1998 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 2005. – 552 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  On yeddinci kitab: iyul, 1998 – oktyabr, 1998 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 2006. – 258 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  On səkkizinci kitab: oktyabr, 1998 –dekabr, 1998 /bur. məsul R. Mehdiyev. –Bakı: Azərnəşr, 2006. – 552 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  On doqquzuncu kitab: yanvar, 1999 – aprel, 1999 /bur. məsul R. Mehdiyev. –Bakı: Azərnəşr, 2006. – 528 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  İyirminci kitab: aprel, 1999 – iyul, 1999 / bur. məsul R. Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 2007. – 536 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: cıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Əliyev
  İyirmi birinci kitab: iyul, 1999 - sentyabr, 1999 / bur. məsul R. Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2007. - 480 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: cıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Əliyev
  İyirmi ikinci kitab: sentyabr, 1999 - noyabr, 1999 / bur. məsul R. Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 528 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /H.Əliyev
  İyirmi üçüncü kitab: noyabr, 1999 - dekabr, 1999 /bur. məsul R.Ə.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 480 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /H.Əliyev
  İyirmi dördüncü kitab: dekabr, 1999 - fevral, 2000 /bur. məsul R.Ə.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 504 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /H.Əliyev
  İyirmi beşinci kitab: fevral, 2000 - mart, 2000 /bur. məsul R.Ə.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 520 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidirçıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /H.Əliyev
  İyirmi altıncı kitab: mart, 2000 - aprel, 2000 /bur. məsul R.Ə.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 512 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidircıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  İyirmi yeddinci kitab: aprel, 2000 - iyun, 2000 /bur. məsul R.Ə.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 496 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidircıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.
  İyirmi səkkizinci kitab: iyun, 2000 - iyul, 2000 /bur. məsul R.Ə.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 480 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  İyirmi doqquzuncu kitab: iyul, 2000 - sentyabr, 2000 / H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2009. - 480 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  Otuzuncu kitab: sentyabr, 2000 - noyabr, 2000 / H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2010. - 520 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  Otuz birinci kitab: noyabr, 2000 - yanvar, 2001 / H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2010. - 512 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  Otuz ikinci kitab: yanvar, 2001 - mart, 2001 / H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2010. - 512 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  Otuz üçüncü kitab: mart, 2001 - aprel, 2001 / H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2011. - 480 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  Otuz dördüncü kitab: may, 2001 - iyun, 2001 / H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2011. - 488 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  Otuz beşinci kitab: iyun, 2001 - avqust, 2001 / H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2011. - 520 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  Otuz altıncı kitab: sentyabr, 2001 - noyabr, 2001 / H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2011. - 512 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  Otuz yeddinci kitab: noyabr, 2001 - mart, 2002 / H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2011. - 520 s.

  Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. 
  Otuz səkkizinci kitab: mart, 2002 - may, 2002 / H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2011. - 480 s.

  Fərzəliyev, Şahin. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə: Həsən bəy Rumlunun “Əhsənüt - təvarix” əsəri üzrə / Ş. Fərzəliyev; red. O. Əfəndiyev.- Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1983.- 108 s.

  Fətəli Xan Xoyski: həyat və fəaliyyəti: sənəd və materiallar = Фатали Хан Хойский: жизнь и деятельность: документы и материалы / Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Yanında Baş Arxiv İdarəsi.- Bakı: "Azərbaycan" nəşriyyatı, 1998 .-152 s.

  Əl-Fəlah, Adil Abdulla. Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlər / A. A. Əl-Fəlah; elmi red. A. Paşazadə; rəy. V. M. Məmmədəliyev, F. Qasımzadə,. - Bakı : Qismət, 2007. - 108 s.

  Görüryılmaz, Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər: 1918 / M. Görüryılmaz ; red.: A. Ağaoğlu. - Bakı: Qismət, 2009. - 408 s..

  Göyüşov, Rəşid. Qarabağın keçmişinə səyahət / R. Göyüşov; red. T. Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 83 s.

  Həsənov, Ə.M. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti / Ə.M. Həsənov; elmi red. Ə. Abdullayev; red.: M. Abdullayev, V.Səlimov . - Bakı: “Letterpress” nəşriyyat evi, 2011. - 440 s.

  Hacıyev, Qasım Əbəd oğlu. Vladimir Kazimirovun "Qarabağa sülh" arzusu və əsl niyyəti / Q. Ə. Hacıyev, S. Ş. Nuriyev; elmi red. C. Ə. Bəhramov.- Bakı: [n. y.], 2011. - 131 s.

  Həsənli, Cəmil Poladxan oğlu. SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı : 1939-1953: monoqrafiya / C. P. Həsənli; elmi red. S. Əliyarlı. - Bakı : Adiloğlu, 2005. - 544,[8] s.

  Hüseynov, İlqar. Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti: monoqrafiya / İ. Hüseynov; red. N. Şəmsizadə .- Bakı: Mars-Print, 2002.- 305 s.

  Hüseynov, Yunis Rza oğlu. “Qarabağnamələr” Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi: monoqrafiya / Y. R. Hüseynov; elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. - Bakı: Elm, 2007. - 216 s.

  Hüseynov, İlqar Həsrət oğlu. Qədim dünya mədəniyyəti: dərslik / İ. H. Hüseynov, N. T. Əfəndiyeva ; elmi red. A. N. Abbasbəyli ; red. P. Rzaquliyev ; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. - Bakı : Mars-Print NPF, 2009. - 428 s.

  Hüseynova, İradə Mehdiqulu qızı. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi = Гейдар Алиев и мирный процесс на Кавказе = Heydar Aliyev and the Peace Process in the Caucasus: magistr hazırlığı üçün proqram / İ. M. Hüseynova; red. Ə. İ. Muxtarov. - Bakı : Təhsil, 2003. - 112 s.

  Heydər Əliyev: dövlət xalq üçündür: kəlamlar, sitatlar, aforizmlər /red. və ön sözün müəl. X.Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 400 s.

  Heydər Əliyev və ordu quruculuğu: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müraciətlər: iyun, 1993 - iyun, 2003 /red. X.Vəliyev; bur. məsul Ə.Təhməzov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 480 s.

  Heydər Əliyev və qanunçuluq: çıxışlar, nitqlər, müraciətlər, müsahibələr, bəyanatlar, fərmanlar
  I kitab /red. və ön sözün müəl. X.Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 432 s.

  Heydər Əliyev: “Biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik” /”Heydər Əliyev irsi” Beynəlxalq Elektron Kitabxana; red. heyəti: F. Babayev [et al.]; red. M. Babayeva.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 472,[29] s. : rəngli foto.

  Xocalı, Allahyar. Vətən ağrısı, torpaq yanğısı /A. Xocalı.- Bakı: «Azərbaycan» nəşriyyatı, 1993.-72 s.

  Xəlilqızı, Əsli. Güllələnmiş uşaqlıq / Ə. Xəlilqızı; red. M. Nazimoğlu.- B.: Çaşıoğlu, 2007.- 295 s. 

  İsrafilzadə, Əlisahib Qiyas oğlu. Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan: bədii publisistika / Ə. İsrafilzadə. - Bakı : Təhsil, 2007. - 412 s.

  İsmayilov, Qüdrət Seyfulla oğlu. Quruçay və Köndələnçay vadisində qədim mədəniyyət izləri / Q.S. İsmayilov; red: V.Əliyev .- Bakı:“Elm” nəşriyyatı, 1981 .- 31 s.

  İrəvan əyalətinin icmal dəftəri / araşd., tərc., qeyd və əlavə. müəl. Z. Bunyadov, H. Məmmədov. – Bakı: “Elm”, 1996. - 184 s.

  İsrafilzadə, Əlisahib Qiyas oğlu. Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan : bədii publisistika / Ə. İsrafilzadə. - Bakı : Təhsil, 2007. - 412 s.

  İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi / elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Regionların İnkişafı İctimai Birliyi. - Bakı: Çaşıoğlu, 2010. - 616 s.

  Kalankatuklu, Moisey. Albaniya tarixi: Alban salnaməsi / M. Kalankatuklu .-Bakı: “Avrasiya press”, 2006.- 296 s.

  Kəngərli, Qulu. Qara Yanvar şəhidləri / Q. Kəngərli.- Bакı: Gənclik, 1992.- 312 s.

  Qəniyev, Seyfəddin Həmzə oğlu. 1918-ci il Şamaxı soyqırımı. 
  I kitab / S. Qəniyev; elmi red. Ə. M. Cəfərzadə. - Bakı : Nurlar NPM, 2003. - 230 s.

  Qaraoğlu, Fazil. Ermənilər və həqiqətlər: rəsmi sənədlərlə. 
  I cild / F. Qaraoğlu; red.; Ə. Əmirbəyli, B. Abdullayev. - Bakı: Nurlar NPM, 2007. - 400 s.

  Qarabağ : suallar və faktlar / məs. və ön söz müəl. N. Kaya; red.: A. Əhmədov, H. Öztürk. - Bakı : Qismət, 2005. - 156 s.

  Qazıyev, Yusif. Erməni məsələsi: yalanlar və gerçəklər / Y. Qazıyev; red.: N. M. Qocayev, Saim Arı. - Bakı: Nurlar NPM, 2009. - 343 s.

  Qeybullayev, Qiyasəddin. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən / Q. Qeybullayev; elmi red. Y.Yusifov.- Bakı, Azərnəşr, 1994. 248 s.

  Qeybullayev, Qiyasəddin. Qədim türklər və Ermənistan / Q. Qeybullayev; elmi red. İ.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 140 s.

  Qarabağ Abidələri=Karabakh Monuments=Памятники Карабаха / layihə rəh. A. Xəlilov; məs.: Q. Hacıyev, H. Əliyeva; red. V. Hüseynova.- Bakı: "Günəş-B" MMC-nin mətbəəsi, 2009.- 168 s.

  Qaşqay, Solmaz. Manna dövləti / S. Qaşqay; elmi red. İ. Əliyev; red. E. Məmmədyarova .- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 107 s.

  Qəhrəmanov, Nazim Nəriman oğlu. I Dünya müharibəsində Qafqaz cəbhəsində erməni amili / N. N. Qəhrəmanov ; elmi red. İ. Bağırova. - Bakı : Hərbi nəşriyyat, 2007. - 296 s.

  Qaşqay, Solmaz Mirtağı qızı. Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə / tərc., tərt., ön sözün müəl. S. M. Qaşqay. - Bakı : Təhsil, 2006. - 148 s.

  Qasımov, Ədalət. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası : XX əsrin 70-80-ci illəri: monoqrafiya / Ə. Qasımov ; elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. - Bakı: Təhsil, 2009. - 320 s.

  Qasımov, Xeyirbəy Sabir oğlu. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti / X. S. Qasımov; elmi red. O. Əfəndiyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. - Bakı: Aspoliqraf, 2008. - 448 s.

  Qarabağnamələr. Birinci kitab /tərt. A. Fərzəliyev; elmi red. N. Axundov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

  Qarabağnamələr. İkinci kitab /tərt. N. Axundov; elmi red. A. Fərzəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

  Qarabağnamələr. Üçüncü kitab /tərt. N. Axundov; elmi red. A. Fərzəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

  Qarayev, Elçin. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində: monoqrafiya / E. T. Qarayev; elmi red.: T. T. Mustafazadə, G. Məmmədova . - Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2005. - 160 s.

  Qayıdış: 1990-1993 /tərt. Ə.Həsənov; bur. məsul V.Talıbov.- Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 840 s

  Qlinka, S.N. Azərbaycan ermənilərinin Rusiya hüdudlarına köçürülməsinin təsviri / S. N. Qlinka; tərc.

  V. Quliyev; red. S. Ağayev.- B.: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995.- 128 s.

  Qasımlı, Musa. Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol: 1969-1987-ci illər / M. Qasımlı; elmi red. Ə. Həsənov.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006. - 608 s.

  Qarabaği, Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi / M. C. C. Qarabaği: tərc. F. Babayev; red. R. Əliyev,

  Ş. Tağıyeva; Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu.- B.: Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1959.-56 s

  Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Gorus - 2010: absurd teatrı mövsümü / R. Ə. Mehdiyev; red.: A. Aslanov, D. M. İsmayılov; tərc.: O. Məmmədov, Y. Quluzadə, F. Abdullayeva. - Bakı: Şərq-Qərb, 2010. - 96 s.

 35. Məmmədli, Şurəddin. Paralanmış Borçalı... və ya ermənilər 1918-də Borçalının güney qismini işğal etmişlər / Ş. B. Məmmədli; rəy. N. Nəsibli .- Bakı: Azərnəşr, 1995 .- 83 s.

  MTN: tarixi-hüquqi mənbələr - 1991-2004 /tərt.: C. Qasımov, A. Aşurov .- Bakı: AR MTN Akademiyasının nəşriyyatı, 2005.- 192 s.

 36. Məmmədov, Hikmət Baba oğlu. Akdamardan Sarı Gəlinədək erməni yalanı / H. B. Məmmədov; məs.: Ə.M. Həsənov. – Bakı: “Yazıçı” nəşriyyatı, 2011.- 231 s.
 37. Məmmədov, Sadir Surxay oğlu. Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım / S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.- B.:Kitab aləmi; 2010. -15 s.

  Məmmədov, Sadir Surxay oğlu. Xocalı soyqırımı / S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.-B.: Kitab aləmi; 2010.- 16 s.

  Məmmədova, Həvva. Xocalı: Şəhidlər, Şahidlər / H. Məmmədova.- Bakı: Yeni nəşrlər evi, 2003.- 197 s.

 38. Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanlılar: etnik-siyasi tarixə ümumi baxış = Azerbaijanis: a view on ethno-political history = Азербайджанцы : взгляд на этнополитическую историю / Y. M. Mahmudov; tərc.: G. Məmmədova, Ə. Ağabəyova, İ. Niftəliyev; red. Y. Gözəlova; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. - Bakı : Aspoliqraf, 2008. - 60 s.
 39. Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər /Y.M.Mahmudov, K.K.Şükürov; ön sözün müəl. M. Əliyeva.- Bakı: Təhsil EİM, 2005.- 380 s.
 40. Məmmədova, Həvva. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət: erməni terrorizminin güclənməsi: 1918-1920 / H. Məmmədova; elmi red. A. İsgəndərov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: Nağıl evi, 2006.- 150,[2] s.

  Məmmədov, Tofiq Məhəmməd oğlu. Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə: monoqrafiya / T. M. Məmmədov; red. Y. M. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Təhsil, 2006. - 400 s.

  Mehdiyev, Ramiz. Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəklikləri /R. Mehdiyev; məsul red. F. Abdullazadə.- Bakı, 2000.- 68 s.

  Mayevski, V. Qafqazda erməni-tatar qırğını erməni məsələsinin mərhələlərindən biri kimi / V. Mayevski; tərc. V. Quliyev; red. S. Ağayev.- B.: Azərbaycan, 1995.- 16 s.

  Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi /Y. M. Mahmudov; elmi red. M. N. Mirzəyev; red. E. M. Lətifova.- B.: Təhsil, 2005.- 140 s.

  Nəcəfov, Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü : XIX-əsrin sonu XX-əsrin əvvəllərində Türkiyə və Cənubi Qafqazda erməni terrorizminin tarixi: monoqrafiya. 
  I hissə / B. İ. Nəcəfov; red. N. Seyidəliyev. - Bakı : Çaşıoğlu, 2007. - 440 s.

  Nəcəfov, Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü: XIX-əsrin sonu XX-əsrin əvvəllərində Türkiyə və Cənubi Qafqazda erməni terrorizminin tarixi: monoqrafiya. 
  II hissə / B. İ. Nəcəfov; red.: N. Seyidəliyev, E. Məmmədova. - Bakı : Çaşıoğlu, 2006. - 436 s.

  Nəcəfov, Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü: XIX-əsrin sonu XX-əsrin əvvəllərində Türkiyə və Cənubi Qafqazda erməni terrorizminin tarixi: monoqrafiya. 
  III hissə: Deportasiya / B. İ. Nəcəfov; red. N. Seyidəliyev. - Bakı : Çaşıoğlu, 2006. - 320 s.

  Nəsibzadə, Nəsib. Azərbaycan xarici siyasəti (1918-1920) / N. Nəsibzadə.- Bakı: “Ay-Ulduz” nəşriyyatı, 1996.- 304 s.

  Novruzoğlu, Rövşən. GENOSID... ECOCID / R. Novruzoğlu; elmi red. X. Vəliyev; Bakı: «Adiloğlu» nəşriyyatı, 2006, 544 s.

  Ordubadi, Məmməd Səid. Qanlı illər: 1905-1906-cı illərdə Qafqazda baş verən erməni-müsəlman davasının tarixi / M. S. Ordubadi; ərəb dil. tərc. Ə. Bağırov. - Bakı: Qafqaz, 2007. - 184 s.

  Onullahi, Seyidağa Miron oğlu. XIII-XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri: sosial-iqtisadi tarixi / S. М. Onullahi; red.: M.X.Heydərov, R.A.Məmmədov.- Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1982.- 284 s.

  Orucov, Abdulla Şıxkamal oğlu. İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluq: IV-VIII əsrlər / A. Ş. Orucov; red. S. Ə. Xəlilov. - Bakı: Elm, 1989. - 72 s.

  Osmanov, Fazil. Ağsu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar / F. Osmanov.-Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2006.-164 s.

 41. Paşayeva, Aynurə. Məni nə vədə Şuşaya yetirərsən?: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Xortdanın cəhənnəm məktubları» povesti haqqında / A. Paşayeva; elmi red. T.Mütəllimov.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 146 s.

  Paşayev, Ataxan. Köçürülmə / A.Paşayev; red. T.Cahangir.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyati, 1995 .- 31 s.

  Paşayeva, Qənirə. Xocalı soyqırımı: Şahidlərin dilindən. / Q. Paşayeva H. Məmmədova.- Bakı: «Elm və təhsil», 2011.-288 s.

 42. Pompeyev, Yuri Aleksandroviç. Qarabağ qan içində / Y. A. Pompeyev; tərc. Z. Mustafayev; red. İ. Ö. Vəliyev. - Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996. - 160 s.

  Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət: I cild: Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müsahibələr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin “Prezident Kitabxanası”; layihənin rəh. Ə. Qarayev; bur. məsul: S. Məmmədəliyeva, T. Mehdiyev, Ə. Vəliyev; tərt.: L. Məmmədova, M. Əhmədov; elmi məsl.: T. Əhmədov, Ə. Eyvazov. - Bakı: İdeal-Print, 2008.-506 s.

  Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət: II cild: Təbriklər, qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin “Prezident Kitabxanası”; layihənin rəh. Ə. Qarayev; bur. məsul: S. Məmmədəliyeva, T. Mehdiyev, Ə. Vəliyev; tərt.: L. Məmmədova, M. Əhmədov; elmi məsl.: T. Əhmədov, Ə. Eyvazov. - Bakı: İdeal-Print, 2008.-568 s.

 43. Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: “Xocalıya Ədalət!” (Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model): üç cilddə: cild I /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məsləhətçi A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı ; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu ; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : CBS Poliqraf , 2014.-341 s.

  Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: “Xocalıya Ədalət!” (Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model): üç cilddə: cild II /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məs. A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı ; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu ; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : CBS Poliqraf, 2014.-373 s.

  Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycanın hərb tarixi: sovet dövrü / M. S. Süleymanov; elmi red. A. Məmmədov.
  I cild: 1920-1922. - Tehran: Firuzan, 2011. - 599 s.

  Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycanın hərb tarixi: sovet dövrü / M. S. Süleymanov; elmi red. A. Məmmədov.
  II cild: 1923-1990. - Tehran: Firuzan, 2011. - 732 s.

  Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən / M. S. Süleymanov; elmi red. P. Q. Darabadi. - Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2008. - 398 s.

  Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Nadir şah / M. S. Süleymanov; elmi red. P. Q. Darabadi. - Tehran: [n. y.], 2010. - 740 s.

  Səfərov, Yusif. Qədim Azərbaycan: nə bilirik / Y. Səfərov; rəy. İ. Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1989.- 157 s.

  Seyidzadə, Dilarə Bağır qızı. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar / D. Seyidzadə; red. A. Həsənov. -Bakı: “Ulduz”, 1998. - 348 s.

  Süleymanlı, Nəsrin. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin informasiya modeli / N. Süleymanlı; elmi red. M.Süleymanov .- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2011. - 280 s.

 44. Şuşa - qədim Azərbaycan diyarı= Шуша - древний край Азербайджана = Shusha - old Azerbaijan land // lay. rəhbəri D. Musayev .- Бакы, 2009.- 41 s.
 45. Umudlu, Vidadi Umud oğlu. Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə: 1801-1828 / V. U. Umudlu; elmi red.: M. Ə. İsmayılov, H. Həsənov.- Bakı : Elm, 2004. - 180 s.

  Urud, Musa. Zəngəzur: elmi-publisistik nəşr / M. Urud .- Bakı: "NURLAR" Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2005. - 504 s.

 46. Vəliyev, İsmayıl Ömər oğlu. Qara gündəlik: 1990-cı il 20 yanvar hadisələri / İ. Ö. Vəliyev; red. H. Sadıqova. - Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997. - 136 s.
 47. Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı / AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; tərt. N. Mustafa; elmi red. E. Məhərrəmov.- B.: Təhsil, 2006.- 92 s.
 48. Yaqublu, Nəsiman. Xocalı qırğını / N.Yaqublu; red. F.Nağıyeva .- Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1992. - 128 s.
 49. Yaqubov, Şakir Hənifə oğlu. Mən şahidəm ki… Qara yanvar: əvvəl və sonra / Ş. H. Yaqubov; red. B. Abbaszadə. - Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1992. - 64 s.
 50. Zülfüqarlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il = Shamaxi Genocide: 1918 / M. P. Zülfüqarlı; red. heyəti: F. Babayev [və b.]; elmi red. K. K. Şükürov.- Bakı: [n. y.], 2011. - 112 s.

  Zaqafqaziya Seyminin müsəlman fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurası iclaslarının protokolları 1918-ci il = Протоколы заседаний мусульманских фракций Закавказского Сейма и Азербайджанского Национального Совета 1918 г. / Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ; məsul red., müqəd. müəl. A. Ə. Paşayev. - Bakı : Adiloğlu, 2006. - 216 s.

  Zülfüqarlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Azərbaycan tarixinə yeni baxış / M. P. Zülfüqarlı; red. Ə. Əliyev. - Bakı : Təhsil NPM, 2007. - 90 s.

         

Mənbə:  http://preslib.az/ebooks.html

VİDEO

İbad Hüseynov — Azərbaycan hərbçisi

İŞĞAL OLUNMUŞ RAYONLARIMIZ

 • XANKƏNDİ

 • XOCALI

 • ŞUŞA

 • LAÇIN

 • XOCAVƏND

 • KƏLBƏCƏR

 • AĞDƏRƏ

 • AĞDAM

 • CƏBRAYIL

 • FÜZULİ

 • QUBADLI

 • ZƏNGİLAN

QARABAĞ FOTOLAR